Forretningsbetingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB PÅ HJEMMESIDEN

Dette dokument fastlægger betingelser og vilkår for brug af hjemmesiden www.iMall.dk (herefter kaldet ”betingelserne”).

Du skal være opmærksom på, at betingelserne skal accepteres i deres helhed og uden forbehold, inden du oprettes som kunde.


   Indledning

1.1    Hjemmesiden drives af selskabet iMall A/S (herefter ”iMall” eller ”selskabet”) med det formål at formidle kontakten mellem forbrugere og en lang række selvstændige web-shops, der handler med forskellige varer og produkter (herefter ”Web-shoppen”).

1.2    IMall forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på hjemmesiden. Når vi gør det, vil vi informere dig på forsiden (www.iMall.dk) og i en e-mail til dig. Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler, som foretages efter beskeden om ændringen er modtaget.

2    Lovvalg og værneting

2.1    IMall er et selskab, der er registreret i Danmark med adressen Systemvej 2-4, 8963 Auning, Danmark, CVR-nr. 34 21 58 63.
 
2.2    Alle handler foretaget på hjemmesiden er underlagt det lands love, hvor Web-shoppens indehaver er etableret, medmindre kunden er forbruger og bosat i et andet land. Denne aftale er i sig selv underlagt dansk ret, medmindre kunden er forbruger og bosat i et andet land.

2.3    I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kunden og den enkelte Web-shop kan retssagen alene anlægges i det land, hvor den Web-shoppens indehaver er etableret, medmindre kunden er forbruger og bosat i et andet land.

2.4    I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kunden og iMall kan retssagen alene anlægges i Danmark, medmindre kunden er forbruger og bosat i et andet land.


3    IMall’s rolle

3.1    IMall har ikke part i handler på hjemmesiden. IMall stiller udelukkende de tekniske hjælpemidler og praktiske rammer til rådighed i forbindelse med indledning og gennemførelse af handlerne. IMall er hverken sælger eller leverandør af de varer, produkter eller tjenester, der er anført i købsordrerne, og selskabet er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgeren af varen (Web-shoppen). IMall er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for Web-shoppen´s brug af varemærker, billeder eller retigheder iøvrigt - Dette påhviler alene de enkelte shops, at have kontrol og lovmæssigt adgang til disse ophavsrettigheder. Det samme gælder andre kunders adfærd eller for de varer, som udbydes til salg eller levering. Produkter og andet som sælges/administreres af iMall A/S, er iMall A/S ansvar.

3.2    IMall har fuldmagt til at acceptere ordre på vegne Webshoppen samt modtage betaling for produkter på vegne af den enkelte Web-shop. Betalingen videreføres herefter til sælgeren. Dette sker uden omkostninger for kunden.

3.3    IMall holder løbende øje med om de enkelte Web-shops overholder hjemmesidens strenge leverandørkrav om kvalitet, rettidighed og højt serviceniveau. IMall har dog ikke direkte kontrol over de enkelte Web-shops, og selskabet har ikke mulighed for på forhånd at sammenligne købsordre og vare, ligesom afslutningen eller gyldigheden af handlerne ikke kan styres. Selskabet kan derfor ikke gøres ansvarligt, såfremt varen er forsinket eller behæftet med mangler af nogen art.

4    Indgåelse af aftale om køb

4.1    Når kunden elektronisk afgiver en bestilling til en Web-shop via hjemmesiden, betragtes dette som et tilbud til Web-shoppen på de betingelser, som er anført på siden. Tilbuddet accepteres af iMall på vegne Web-shoppen ved afsendelse af en ordrebekræftelse til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen.

4.2    Det er kundens ansvar at gennemlæse ordrebekræftelsen snarest muligt efter, at denne er modtaget. Såfremt ordrebekræftelsen indeholder uoverensstemmelser i forhold til det afgivne tilbud, skal kunden give særskilt meddelelse til iMall herom, inden varen afsendes, såfremt kunden ikke ønsker at blive bundet heraf. Manglende reklamation medfører dog ikke fortabelse af retten til fortrydelse, jf. afsnittet nedenfor.

4.3    Såfremt iMall mod forventning ikke kan acceptere tilbuddet på vegne Web-shoppen, vil der blive givet særskilt meddelelse herom til kunden hurtigst muligt.

5    Levering og forsendelse

5.1    IMall afsender bestilte varer senest 24 timer efter at ordren er blevet bekræftet via e-mail, såfremt ordren er afgivet på en hverdag. Der må forventes forsinkelser i forbindelse med weekender og helligdage.

5.2    Den forventede leveringstid er 3-6 arbejdsdage fra ordreafgivelsen. Såfremt leveringstiden forlænges, modtager kunden en særskilt meddelelse herom.

5.3    Fragtgebyrer afhænger af produkterne handlet på iMall.dk. Vi henviser til afsnit om fragt og gebyrer. Priserne fremgår i handelsforløbet og under afsnittet "Fragt og Gebyr"


6    Priser og betalingsformer

6.1    Alle de oplyste priser er inklusiv lovpligtig moms. Der tages dog forbehold for regne- og slåfejl.

6.2    Betaling for varer kan alene ske med kreditkort ([DANKORT, VISA, EURO/MASTERCARD]) medmindre andet specifikt fremgår af hjemmesiden.

6.3    IMall kan på vegne af Web-shoppen afvise en ordre, såfremt det viser sig, at der mangler dækning på det anvendte betalingsmiddel.

7    Mangler og forsinkelse

7.1    Der foreligger en mangel, såfremt varen eller produktet ikke lever op til de egenskaber, som der blev beskrevet på købstidspunktet, eller såfremt produktet ikke har de egenskaber som man må forvente af lignende produkter af samme type.

7.2    Der foreligger forsinkelse, såfremt den i ordrebekræftelsen oplyste leveringsdato over-skrides med mere end 5 dage.

7.3    De almindelige danske regler for reklamation vedrørende mangler og forsinkelse finder anvendelse på alle køb foretaget på via www.iMall.dk, uanset i hvilket land Web-shoppen er beliggende.

7.4    Kunden skal give besked direkte til Web-shoppen inden for rimelig tid, såfremt kunden ønsker at gøre mangelsbeføjelser gældende. Kontaktoplysninger til Web-shoppen fremgår af den faktura og returseddel, som følger med produktet. Mangler der først opdages 24 måneder efter leveringen fandt sted, kan ikke gøres gældende.

8    Fortrydelsesret

8.1    Kunden har ret til vederlagsfrit at benytte sig af den lovfæstede fortrydelsesret overfor den Web-shop, som varen er købt af.

8.2    Fortrydelsesretten skal udøves senest 14 dage regnet fra det seneste af disse to tidspunkter: a. Den dag hvor kunden modtager varen; b. Den dag hvor kunden modtager ordrebekræftelsen. Det skal bemærkes at retten til fortrydelse fortabes, såfremt de leverede varer forinden er anvendt til andet end almindelig undersøgelse, som ville være normal, når man prøver varerne i en forretning. iMall skal modtage returvarer senest 14 dage efter modtagelse af en fortrydelse. En evt. fortrydelse, skal sendes til info@imall.dk før retursending. 


8.3  Har varen været taget i brug iht nye EU regler 13/6-2014? iMall forbeholder sig ret til, at fratrække et beløb svarende til varens værdiforringelse i forbindelse med brug og manglende original emballage mm. iMall sælger kun nye og ubrugte produkter, men arbejder iøjeblikket på at oprette en afdeling for "genbrug" - Kan varen optages heri, kan vi refundere beløbet svarende til salg på genbrug. Typisk 25% af nyprisen. Er varen beskidt, skadet eller manglende emballage eller vejledninger, tages de ikke retur eller kan fortrydes. 

Fremgangsmåde for returnering
Rettidig forsendelse pr. post af varerne er tilstrækkelig med henblik på at overholde tidsfristen. Kunden bærer risikoen for, at varerne kommer frem til Web-shoppen i samme mængde og stand, som da kunden modtog dem. Varerne returneres for kundens regning. Varer skal returneres til den returadresse som medfølger faktura og returseddel, som printes på hjemmesiden www.imall.dk

Konsekvenser af returnering
Ved gyldig returnering skal kunden og Web-shoppen begge returnere alle effekter og modtagne betalinger og, såfremt det er påkrævet, afledte fordele (fx fordele ved brug). IMall vil på vegne af Web-shoppen foretage tilbagebetaling snarest muligt, dog senest 14 dage efter at Web-shoppen har modtaget varerne retur og har haft lejlighed til at undersøge dem. Erstatning for værditab kan forlanges, hvis varerne er forringede. Dette gælder ikke, når en sådan forringelse udelukkende stammer fra undersøgelse af varerne - som det ville være muligt i en forretning. Kunden kan undgå en sådan erstatning ved ikke at tage varerne i brug som ejer og afholde dig fra alt, som kan forringe deres værdi.

9    Immaterielle rettigheder

9.1    Som kunde på www.iMall.dk anerkender man, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende iMall’s tjenester ejes af iMall, forbundne selskaber eller Web-shops. Kunden må derfor kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller iMall’s tjenester i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage noteringer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, som det er forudsat i denne aftale.

10    Support og oppetider

10.1    Såfremt kunden oplever vanskeligheder med at navigere rundt på og anvende hjemmesiden, kan supportservice kontaktes på support@imall.dk

10.2    Selskabet bestræber sig på at have en generel oppetid på 100 %. Det må dog forventes, at dele af hjemmesiden (eller hjemmesiden i sin helhed) vil være midlertidig utilgængelig i perioder, hvor indholdet skal opdateres.

11    Misbrug af iMall’s tjenester

11.1    Selskabet forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve kundens konto, såfremt der er eller forekommer at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at afgivelse af falske oplysninger eller andre former for misbrug), og til at indstille eller ophæve handler med sådanne konti. Hvis kundens konto bliver indstillet eller ophævet, kan den pågældende person ikke tilmelde sig iMall’s tjenester på ny uden forudgående skriftligt samtykke.

12    Beskyttelse af data

12.1    Oplysninger om kundens navn og adresse videregives alene til Web-shops i det omfang det må være nødvendigt for at købsordren kan effektueres. IMall overdrager ikke i øvrigt informationer om kunden til tredjemand.

12.2    Oplysninger om kundens køn, alder og købsvaner kan blive lagret at iMall med det formål at markedsføre skræddersyede og relevante tilbud direkte til kunden.

12.3    Såfremt man som kunde har spørgsmål vedrørende registreringerne eller ønsker at få oplysninger slettet eller korrigeret, kan der ske henvendelse til info@imall.dk eller 69146600. Alternativt kan kunden selv korrigere eller slette oplysningerne via brugerkontoen.

13    Force majeure

13.1    IMall kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer.

13.2    Såfremt force majeure indtræder, påhviler det selskabet snarest muligt at gøre kunden opmærksom herpå. Opfylder selskabet ikke denne meddelelsespligt, hæfter selskabet, som om der ikke forelå force majeure.

14    Øvrige bestemmelser

14.1    IMall forbeholder sig ret til at overdrage eller give dele af eller alle rettigheder og forpligtelser i denne aftale i underentreprise. Hvis denne ret udøves, skal navnet på rettighedsmodtageren eller underleverandøren anføres i en særskilt meddelelse til kunden, og kunden har herefter ret til omgående at opsige denne aftale.

14.2    Såfremt et af vilkårene i denne aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldigt eller for ikke at være retskraftigt, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.